Bibliografia


1.Władysław Siemaszko, Ewa Siemaszko "Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludno¶ci polskiej Wołynia 1939–1945", Warszawa 2000.
2."Polacy i Ukraińcy pomiędzy dwoma systemami totalitarnymi 1942-1945", w: "Polska i Ukraina w latach trzydziestych-czterdziestych XX w. Nieznane dokumenty z archiwów służb specjalnych", t. 4, cz.1-2 ; Warszawa-Kijów 2005 Wyd. Warszawa Instytut Pamięci Narodowej – Komisja ¦cigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji RP ; Kijów : Państwowe Archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, Instytut Badań Politycznych i Narodowo¶ciowych Akademii Nauk Ukrainy ISBN 8389078775; Sulimir Stanisław Żuk Skrawek piekła na Podolu: Huta Pieniacka – Hucisko Brodzkie, Warszawa 2007, ISBN 97883-924746-09
3.Władysław Kubów, "Polacy i Ukraińcy w Berezowicy Małej koło Zbaraża wspomnienia" wydanie II Warszawa 1994
4.Zbrodnie przeszło¶ci. Opracowania i materiały prokuratorów IPN, t. 2, Ludobójstwo, red. R. Ignatiew i A. Kura, Warszawa 2008, s. 42–45, 50–52.
5.Opublikowano je w następuj±cych pracach: W. Siemaszko, E. Siemaszko, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludno¶ci polskiej Wołynia 1939–1945, t. 1–2, Warszawa 2000; H. Komański, S. Siekierka, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie tarnopolskim w latach 1939–1946, Wrocław 2004; S. Siekierka, H. Komański, K. Bulzacki, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie lwowskim w latach 1939–1947, Wrocław 2006; S. Siekierka, H. Komański, E. Różański, Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na Polakach w województwie stanisławowskim w latach 1939–1946, Wrocław 2007; Z. Konieczny, Stosunki polsko-ukraińskie na ziemiach obecnej Polski w latach 1918–1947, Wrocław 2006. Podane w dalszych czę¶ciach niniejszego artykułu straty ludzkie w poszczególnych etapach ludobójczej depolonizacji Wołynia i Małopolski Wschodniej zostały obliczone na podstawie tych prac.
6.R. Wysocki, Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów w Polsce w latach 1929–1939, Lublin 2003, s. 340, 341, 344.
7.C. Partacz, K. Łada, Polska wobec d±żeń ukraińskich d±żeń niepodległo¶ciowych w czasie II wojny ¶wiatowej, Toruń 2004, s. 278–279.
8.R. Szawłowski (K. Liszewski), Wojna polsko-sowiecka 1939. Tło polityczne, prawno międzynarodowe i psychologiczne. Agresja sowiecka i polska obrona. Sowieckie zbrodnie wojenne i przeciw ludzko¶ci oraz zbrodnie ukraińskie, t. 1, Warszawa 1996, s. 411.
9.Ibidem.
10.Zachowania Ukraińców wobec Polaków podczas okupacji sowieckiej do lutego 1940 r. odzwierciedlaj± relacje osób deportowanych w gł±b Zwi±zku Sowieckiego, spisane tuż po opuszczeniu „sowieckiego raju” z Armi± Andersa – zob. kopie akt ze zbiorów Hoover Instytution on War, Revolution and Peace w Stanford (Ambasada RP w ZSRS, Anders Collection, Ministerstwo Informacji i Dokumentacji) w O¶rodku „Karta”.
11.W. Siemaszko, E. Siemaszko, op. cit., Warszawa 2000, s. 1036, 1288.
12.C. Partacz, K. Łada, op. cit., s. 294–295.
13.G. Motyka, Ukraińska partyzantka 1942–1960, Warszawa 2007, s. 118–119, 122, 127.
14.Podczas przesłuchania przez sowieckie służby bezpieczeństwa dowódcy czoty (małego oddziału) – Stepana Dereszy – przyznał on: „Palili¶my polskie wsie z takim wyrachowaniem, by nie zostały ¶lady ich obecno¶ci i żeby Polacy nigdy nie pretendowali do ukraińskich ziem. Nas obja¶niali [wyżsi dowódcy czy propagandy¶ci], że w ten sposób ułatwiamy urzeczywistnienie przyszłej »rewolucji ukraińskiej«” – Zabytyj genocyd..., s. 41.
15.Zależno¶ć między seri± dużych napadów UPA na osiedla polskie podczas tzw. drugiej okupacji sowieckiej wschodnich powiatów woj. tarnopolskiego a decyzj± ich mieszkańców wyjazdu do Polski zauważa ukraiński badacz Serhij Tkaczow, który zajmował się zagadnieniem realizacji umowy o wymianie ludno¶ci: S. Tkaczow, Pol¶ko-ukrajin¶kyj transfer nasełennia 1944–1946 r., Ternopil „Pidrucznyky i posibnyky” 1997, s. 98–122.
16.Władysław. Siemaszko: Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludno¶ci polskiej Wołynia 1939-1945.. Warszawa: Wydawnictwo von Borowiecky, 2000. ISBN 83-87689-34-3.
17.Władysław Siemaszko, Ewa Siemaszko: Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludno¶ci polskiej Wołynia : 1939–1945. Warszawa: von borowiecky, 2000. ISBN 8387689343.

Główna